Интранет
вход за инкубирани фирми

Новини

Национален иновационен фонд

Предстои обявяване от Националния иновационен фонд (НИФ) на седма конкурсна сесия за набиране на проектни предложения с начална дата 01.02.2014 г. и краен срок 31.03.2014 г. до 17:30 ч.

Бюджетът на фонда за 2014 г. е 10 млн. лв. Максималната стойност на субсидията е 500 хил. лв. Безвъзмездната помощ от фонда не трябва да надвишава 50% от приемливите разходи по проекти за индустриални научни изследвания и 25% - за експериментално развитие.

Първият тип проекти са насочени към технологичното развитие на нови продукти, процеси и услуги или върху същественото им усъвършенстване.

Вторият тип проекти са свързани с изследване на възможността за бъдеща реализация на даден научно-приложен продукт. Малките и средните предприятия могат да получат допълнителна субсидия в рамките на 10% от стойността на проекта. Сумата може да нарасне с още 10%, ако в екипа участва научна организация, университет или друго висше училище. 

Срокът за изпълнение на одобрените предложения варира между 6 и 36 месеца.

Приоритетни сектори: 
Машиностроене;
електроника и електротехника; 
хранително-вкусова промишленост, 
информационни и комуникационни технологии в сферата на предприятията, 
творчески индустрии.

http://www.mi.government.bg/bg/themes/nacionalen-inovacionen-fond-19-287.html 

ДНИ НА ОТВОРЕНИ ВРАТИ В БИ-ВАРНА КЪМ РАПИВ

В изпълнение на дейности по проект “Разширяване на Бизнес Инкубатор-Варна към РАПИВ” финансиран по ОП „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013,

Регионална агенция за предприемачество и иновации – Варна ви кани да участвате в


ДНИ НА ОТВОРЕНИ ВРАТИ В БИЗНЕС ИНКУБАТОР - ВАРНА


Програма:


6ти ноември 2013г. (сряда) в Областен информационен център – град Варна:


15.30 ч. Пресконференция – Втора Кампания  за набиране кандидатури за прием на фирми и физически лица с бизнес идеи в БИ-Варна – процедура за кандидатстване и предоставяни услуги по проект № BG161PO003-2.2.01-0019 „Разширяване на Бизнес Инкубатор – Варна към РАПИВ”.


16.00 ч. Представяне пред участниците на услугите, които БИ - Варна предоставя както и процедурата за кандидатстване за инкубиране в БИ- Варна към РАПИВ. Осъществяване на срещи и консултации с потенциални кандидати. Представяне на успешни примери – първите две фирми, с които е подписан договор за инкубиране в БИ- Варна – Международна асоциация за устойчиво развитие (МАУР) и Енеро ООД.


7ми ноември 2013г. (четвъртък) в сградата на Регионална агенция за предприемачество и иновации – Варна, кв. Аспарухово: 


11.00 ч. Събитието е част от втората информационна кампания за набиране кандидатури за прием на фирми и физически лица с бизнес идеи в Бизнес инкубатор – Варна (БИ-Варна) към Регионална агенция за предприемачество и иновации – Варна (РАПИВ). Ще бъдат представени услугите, които БИ - Варна предоставя както и процедурата за кандидатстване за инкубиране в БИ- Варна. Осъществяване на срещи и консултации с потенциални кандидати.


Информация за проекта:

Бизнес Инкубатор – Варна е създаден по проект № BG161PO003-2.2.01-0019 „Разширяване на Бизнес Инкубатор – Варна към  РАПИВ”, изпълняван по Договор за безвъзмездна финансова помощ № БИ-02-3/02.02.2012г. между Министерството на икономиката, енергетиката и туризма и сдружение „Регионална агенция за предприемачество и иновации – Варна”. Проектът се изпълнява по ОП „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013, Приоритетна ос 2: „Повишаване ефективността на предприятията и развитие на благоприятна бизнес среда”, съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Презентация от събитието

За контакти и допълнителна информация:

Бизнес инкубатор – Варна

Регионална агенция за предприемачество и иновации – Варна (РАПИВ)

п.к. 87, кв. Аспарухово, м-ст Малка чайка

гр. Варна 9003

www.biv.rapiv.org; e-mail: office@rapiv.org

тел: 052/ 383 700; 0888 880 311

 

Областен информационен център - Варна

тел.: 052/ 820 911, 052/ 820 955

e-mail: oic.varna@eufunds.bg

адрес: пл. "Св. Св. Кирил и Методий" 2 /Козирката/

 

ВТОРА ИНФОРМАЦИОННА КАМПАНИЯ ЗА НАБИРАНЕ НА КАНДИДАТИ ЗА ИНКУБИРАНЕ

„Регионална агенция за предприемачество и иновации – Варна” (РАПИВ) стартира Втора информационна кампания за набиране на кандидати за инкубиране в Бизнес Инкубатор – Варна към РАПИВ

Бизнес инкубатор – Варна (БИ – Варна) набира кандидатури за прием на фирми и физически лица, с бизнес идеи, разработващи проекти в следните приоритетни направления:

 •  Енергетика, енергийна ефективност, околна среда;
 • Информационни и комуникационни технологии;
 • Машиностроене, електротехническа промишленост и електроника;
 • Морска индустрия;
 • Преработвателна индустрия;
 •  Строителство и транспорт – под транспорт се има предвид изграждане на транспортна инфраструктура и др.;
 •  Туризъм;
 • Услуги – финансови, логистични и др.;
 • Химия, биотех нологии, фармацевтика;
 • Други.

В БИ-Варна се осигурява наемане на офис и оборудване на преференциални цени, бизнес консултации, осъществяване на връзки с европейски партньори.  Кандидатства се с представяне на проекта на кандидата и бизнес план. Заявките за кандидатстване и примерен бизнес план се намират на сайта на проекта www.biv.rapiv.org, Документи за кандидатстване.

Кандидатурите се оценяват и одобряват по реда на тяхното постъпване.

В резултат на успешно проведената първа информационна кампания, 13 организации и физически лица са заявили интерес към услугите, които БИ – Варна предоставя. От тях шест са кандидатствали  за инкубиране. Приети са две организации - Международна асоциация за устойчиво развитие (МАУР) и Енеро ООД.

Информация за проекта:

Бизнес Инкубатор – Варна е създаден по проект № BG161PO003-2.2.01-0019 „Разширяване на Бизнес Инкубатор – Варна към  РАПИВ”, изпълняван по Договор за безвъзмездна финансова помощ № БИ-02-3/02.02.2012г. между Министерството на икономиката, енергетиката и туризма и Сдружение „Регионална агенция за предприемачество и иновации – Варна” (РАПИВ). Проектът се изпълнява по ОП „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013, Приоритетна ос 2: „Повишаване ефективността на предприятията и развитие на благоприятна бизнес среда”, съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

 

За контакти и допълнителна информация:
Бизнес инкубатор – Варна
Регионална агенция за предприемачество и иновации – Варна (РАПИВ)
п.к. 87, кв. Аспарухово, м-ст Малка чайка
гр. Варна 9003
www.biv.rapiv.org; e-mail: office@rapiv.org
тел: 052/ 383 700; 0888 880 311
Единен портал за достъп до финансиране на МСП

Като предлага информация за това как компаниите могат да получат достъп до повече от 100 млрд. финансиране от ЕС, „единният портал” подпомага предприемачите и МСП в Европа да се справят с някои от основните проблеми, възпрепятстващи тяхното развитие. Порталът предлага улеснен за потребителите достъп до възможности, предоставени от повече от 1000 банки и финансови институции, предоставящи финансовата подкрепа на ЕС.

Удобен за потребителите портал за МСП

Единният портал предоставя подробна информация как МСП могат да кандидатстват за финансиране, подкрепяно от ЕС.  Той дава възможност на предприемачите и компаниите да намерят индивидуални финансови решения според техните специфични нужди, като например размер на компанията, вид финансиране и насока на инвестицията.   

http://access2eufinance.ec.europa.eu

 

 

 

LAUNCHub - Фонд за инвестиции в стартиращи компании

LAUNCHub обяви отварянето на четвърти по ред прозорец за кандидатстване за инвестиции в стартъп компании  от дигиталната сфера (LH Acceleration).

Фондът осигурява инвестиции на стойност 30,000 евро срещу  8-10% дялово участие в стартиращата компания.

Набирането на кандидатури ще продължи до 3 Ноември 2013 година.

http://launchub.com/news/read/44

 

РАПИВ се присъедини към European Business & Innovation Centre Network (EBN)

На 12 юли 2013 г. РАПИВ се присъедини като асоцииран член към Европейската мрежа на бизнес иновационните центрове EBN.

EBN  водеща в момента неправителствена организация пан-европейска мрежа, обединяваща  повече от 200+ Бизнес и иновационни центрове (BICs), и подобни организации като инкубатори, иновационни и предприемачески центрове в цяла Европа.

BICs са организации, които подкрепят иновациите и предприемачеството. Те подпомагат предприятията да въвеждат  иновации; насърчават създаването на стартиращи фирми  (подкрепа за иновациите, инкубиране и интернационализация) и подпомагане на икономическото развитие чрез създаването и развитието на фирми и  на нови работни места.

www.ebn.eu

ФОНД ЗА РИСКОВИ ИНВЕСТИЦИИ ELEVEN

Еleven е фонд за рискови инвестиции на стойност 12 милиона евро, който осигурява финансиране на стартиращи бизнеси чрез поетапен подход.

Фокусиран върху иновативни идеи, фондът предоставя до 50 000 евро за доказване на концепцията на бизнеса в продължение на двуетапна 3+3 месеца ускорителна програма под един покрив „The Roof”. Най-успешните проекти получават възможност за допълнителни 150 000 евро трета „seed” инвестиция.

През първите 3 месеца избраните екипи преминават през интензивен процес на оформяне и изграждане на бизнес идея и концепция. През този период екипите са подкрепяни от екипа на eleven и неговата мрежа от ментори, включително многобройни такива от Google. На този първи етап eleven осигурява EUR 25,000 за стартиране на бизнеси срещу 8% дялово участие в новите компании.

http://eleven.bg/bulgarian/

БИЗНЕС ИНКУБАТОР - ВАРНА (БИ - ВАРНА) НАБИРА КАНДИДАТУРИ ЗА ПРИЕМ

Бизнес инкубатор - Варна (БИ - Варна) набира кандидатури за прием на фирми и физически лица, с бизнес идеи и разработени проекти за стартиращ бизнес.

БИ-Варна осигурява комплексни услуги и благоприятна среда за развитието на стартиращи фирми на преференциални цени, включително:

 • Бизнес консултации относно изготвяне на анализи, стратегии и проучвания;
 • Консултации за изготвяне и оценка на бизнес план;
 • Консултации, свързани с идентифициране на подходящи източници на финансиране;
 • Консултации относно изготвяне на проектни предложения и управление на проекти;
 • Осъществяване на бизнес контакти с европейски партньори;
 • Наемане на оборудвани офиси и зали за провеждане на срещи и семинари.

Заявките за кандидатстване можете да намерите тук.

ДНИ НА ОТВОРЕНИ ВРАТИ В БИЗНЕС ИНКУБАТОР - ВАРНА

В изпълнение на дейности по проект “Разширяване на Бизнес Инкубатор-Варна към РАПИВ” финансиран по ОП „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013, Регионална агенция за предприемачество и иновации – Варна ви кани да участвате в:

ДНИ НА ОТВОРЕНИ ВРАТИ В БИЗНЕС ИНКУБАТОР - ВАРНА

Програма:

13ти март 2013 в Областен информационен център – град Варна:

10.00 ч. Пресконференция – Представяне на проект № BG161PO003-2.2.01-0019 „Разширяване на Бизнес Инкубатор – Варна към РАПИВ”. Кампания  за набиране кандидатури за прием на фирми и физически лица с бизнес идеи в БИ-Варна – процедура за кандидатстване и предоставяни услуги.

16.00 ч. Представяне пред участниците на услугите, които БИ - Варна предоставя както и процедурата за кандидатстване за инкубиране в БИ- Варна към РАПИВ. Осъществяване на срещи и консултации с потенциални кандидати.

14ти март 2013 в сградата на Регионална агенция за предприемачество и иновации – Варна, кв. Аспарухово:

14.00 ч. Събитието е част от информационната кампания за набиране кандидатури за прием на фирми и физически лица с бизнес идеи в Бизнес инкубатор – Варна (БИ-Варна) към Регионална агенция за предприемачество и иновации – Варна (РАПИВ) . Ще бъдат представени услугите, които БИ - Варна предоставя както и процедурата за кандидатстване за инкубиране в БИ- Варна. Осъществяване на срещи и консултации с потенциални кандидати.

Бизнес инкубатор – Варна
Регионална агенция за предприемачество и иновации – Варна (РАПИВ)
кв. Аспарухово, м-ст Малка чайка, п.к. 87
гр. Варна 9003
тел: 052/ 383 700; 0888 880 311
www.biv.rapiv.org; e-mail: office@rapiv.org
 
Областен информационен център - Варна
тел.: 052/ 820 911, 052/ 820 955
e-mail: oic.varna@eufunds.bg
адрес: пл. "Св. Св. Кирил и Методий" 2 /Козирката/
ИНФОРМАЦИОННА КАМПАНИЯ ЗА НАБИРАНЕ НА КАНДИДАТИ ЗА ИНКУБИРАНЕ

Бизнес инкубатор – Варна (БИ – Варна) набира кандидатури за прием на фирми и физически лица, с бизнес идеи, разработващи проекти в следните приоритетни направления: 

 • Енергетика, енергийна ефективност, околна среда; 
 • Информационни и комуникационни технологии;
 • Машиностроене, електротехническа промишленост и електроника;
 • Морска индустрия;
 • Преработвателна индустрия;
 • Строителство и транспорт – под транспорт се има предвид изграждане на транспортна инфраструктура и др.;
 • Туризъм;
 • Услуги – финансови, логистични и др.;
 • Химия, биотехнологии, фармацевтика;
 • Други.

В БИ-Варна се осигурява наемане на офис и оборудване на преференциални цени, бизнес консултации, осъществяване на връзки с европейски партньори.  Кандидатства се с представяне на описание на проекта на кандидата и бизнес план. Заявките за кандидатстване и примерен бизнес план се намират на сайта на проекта www.biv.rapiv.org, Документи за кандидатстване. 

Кандидатурите се оценяват и одобряват по реда на тяхното постъпване.

Информация за проекта:

Бизнес Инкубатор – Варна е създаден по проект № BG161PO003-2.2.01-0019 „Разширяване на Бизнес Инкубатор – Варна към  РАПИВ”, изпълняван по Договор за безвъзмездна финансова помощ № БИ-02-3/02.02.2012г. между Министерството на икономиката, енергетиката и туризма и Сдружение „Регионална агенция за предприемачество и иновации – Варна” (РАПИВ). Проектът се изпълнява по ОП „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013, Приоритетна ос 2: „Повишаване ефективността на предприятията и развитие на благоприятна бизнес среда”, съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. 

За контакти и допълнителна информация:
Бизнес инкубатор – Варна
Регионална агенция за предприемачество и иновации – Варна (РАПИВ)
Кв. Аспарухово, м-ст Малка чайка, 
п.к. 87, Варна 9003
тел: 052 383 700; 0888 880 311
www.biv.rapiv.org; e-mail: office@rapiv.org