Интранет
вход за инкубирани фирми

Новини

Сдружение „Регионална агенция за предприемачество и иновации – Варна” подписа договор за безвъзмездна финансова помощ

Сдружение „Регионална агенция за предприемачество и иновации – Варна” подписа договор за безвъзмездна финансова помощ с Министерство на икономиката, енергетиката и туризма за изпълнение на проект „Разширяване на Бизнес инкубатор – Варна към РАПИВ” по Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007 -2013г., Приоритетна ос 2: „Повишаване ефективността на предприятията и развитие на благоприятна бизнес среда”.